Housing First – selvstændig bolig til hjemløse

Housing First er en tilgang til hjemløshed, hvor den hjemløse borger som det første tilbydes egen, selvstændig bolig og bostøtte.

Hjemløse over 18 år kan få tilbuddet

Hvis en borger over 18 år lever i hjemløshed eller er i risiko for at ende i hjemløshed, kan Housing First være et tilbud, du kan hjælpe borgeren med at få. Borgeren skal have lovligt ophold i Danmark, og Aalborg Kommune skal være handlekommune.

En borger er hjemløs, hvis han eller hun er i en af følgende situationer:

En borger kan defineres som hjemløs, hvis han eller hun befinder sig

  • Overnatter på natvarmestue eller andet værested med nødovernatning
  • Overnatter på et forsorgshjem eller herberg
  • Opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed
  • Bor midlertidigt hos venner/bekendte/familie
  • Bor i midlertidig udslusningsbolig eller lignende uden permanent kontrakt
  • Modtager indsats fra Kriminalforsorgen og skal løslades inden for en måned, uden at der er eller er iværksat en boligløsning
  • Er indlagt på sygehus eller behandlingshjem og skal udskrives inden for en måned, uden at der er eller er iværksat en boligløsning
  • Opholder sig i en kolonihave, campingvogn eller anden, midlertidig ’nødbolig’

Du har mulighed for at hjælpe borgeren videre

Har du kontakt til en borger, der er i målgruppen til et Housing First forløb, kan du kontakte Voksenafdelingens visitationsenhed. Så vil de vurdere om borgeren kan være i målgruppen for en Housing First indsats. Hvis det er tilfældet, bliver borgeren indstillet til opprioritering og enheden står for koordinering med relevante samarbejdspartnere.

Kontaktoplysninger:
Voksenafdelingens Visitationsenhed
Østerbro 42, 9000 Aalborg
Telefon: 9931 3281

Visionen bag Housing First

Housing First handler altid om mere end bolig og bostøtte. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det hele menneske og det samlede støttebehov.

Housing First tager udgangspunkt i principper om skadesreduktion, empowerment og recovery. Indsatsen bygger på respekt, empati og indføling. Den sker med afsæt i den enkelte borgers ønsker, mål, drømme for sit liv og selvoplevede behov. Det er vigtigt, at indsatsen designes i dialog og samarbejde med borgeren.

Det handler ikke om, at den enkelte borger skal ændre adfærd. Det betyder for eksempel, at borgeren ikke nødvendigvis vil blive mødt med et krav om at reducere eller stoppe sit misbrug for at få tilbudt en bolig og social støtte, men der vil blive arbejdet motiverende med borgeren i forhold til at reducere eller stoppe misbruget.

Målet med Housing First er, at borgeren skal kunne bo i, og over tid være i stand til at fastholde egen bolig. Boligparathed er ikke et mål, der skal arbejde hen mod, inden der tilbydes bolig. I stedet skal borgeren have tilbudt egen bolig som det første.

Borgeren skal tilbydes social støtte til at bo, og fastholde egen bolig. På den måde kan man arbejde med andre udfordringer, som for eksempel psykisk sygdom, ensomhed, misbrug eller dårligt fysisk helbred.

Del indhold