Trappemodel for sikkerhedsstillelse

Bilag 1: Trappemodel til Tillæg vedr. sikkerhedsstillelse til ”Kontrakt frit leverandørvalg”.

1. Indledning

Dette bilag til tillæg til Fritvalgskontrakten beskriver metoden, der ligger bag udregningen i forbindelse med trappemodellen for sikkerhedsstillelse.

Bilaget har til formål at beskrive de overvejelser og valg, der ligger til grund for leverandørens placering i trappemodellen og det medfølgende krav om sikkerhedsstillelse.

2. Sikkerhedsstillelse

Trappemodellen i dette bilag 1 angiver den fastlagte sikkerhedsstillelse på basis af hhv. årlige antal vægtede timer til for leverandører af Personlig Pleje og Praktisk hjælp (se tabel 1) og årlig antal vægtede brugere for leverandører af Madbrugere (se tabel 2).

Tabel 1: Personlig Pleje og Praktisk hjælp

Trin Timer Garantistillelse
 1 < 1.500 75.000
 2 1.500 - 7.499 125.000
 3 7.500 - 14.999 250.000
 4 15.000 - 30.000 400.000
 5 > 30.000 500.000

Tabel 2: Madbrugere

Trin Timer Garantistillelse
 1 < 399 75.000
 2 400 - 1999 125.000
 3 2000 - 3999 250.000
 4 4000 - 8000 400.000
 5 > 8000 500.000

Garantisummens størrelse og timegrundlaget for beregningen heraf, herunder det vægtede årlige antal timer eller brugere for Leverandøren er angivet i følgebrevet til tillægget til Fritvalgskontrakten fsa. eksisterende leverandører. For så vidt angår leverandører, der søger godkendelse efter den 6/1-2017, vil garantisummen blive oplyst i godkendelsen.

For at understøtte, at time- eller brugerantallet til brug for indplacering på trappemodellen så vidt muligt er et udtryk for den aktuelle volumen og forventede udvikling heri, er et vægtet gennemsnit af de seneste tre perioder (se fodnote 1) blevet brugt til at udregne et samlet time- eller brugerantal for en 12 måneders periode. Dette er gjort efter en formel, hvor perioderne er vægtet således:

12 måneder vægtet = (((P1*1)+(P2*2)+(P3*3))/6)*12

For en leverandør af Personlig pleje og Praktisk hjælp der i september, oktober og november har leveret hhv. 230, 235 og 227 timer, vil de 12 måneder vægtede antal timer være:

(((230*1)+(235*2)+(227*3))/6*12 = 2.762 timer årligt

Leverandøren vil i dette eksempel blive placeret på trappemodellens trin 2, og skal stille en garantisum på 125.000 DKK.

Kommunen har mulighed for løbende at regulere kravet til Leverandørens garantisum på baggrund af opgørelsen af de seneste tre perioder.

Leverandøren har ligeledes mulighed for at bede Kommunen om en genplacering, såfremt der er tale om en markant ændring i det leverede antal timer eller omfattede antal brugere.

3. Indplacering af nye leverandører

For nye leverandører der bliver godkendt på fritvalgsordningen efter d. 31. januar 2017 gælder det, at de som udgangspunkt placeres på trappemodellens nederste trin (trin 1), med mindre særlige forhold gør sig gældende, f.eks. sammenlægninger eller virksomhedsoverdragelse
m.v., der medfører, at leverandøren reelt starter op med en større volumen.

Efter en tre måneders periode, vil det vægtede antal timer eller brugere blive beregnet, hvorefter leverandøren vil blive genplaceret på trappemodellen.

Fodnote 1: For Personlig pleje og Praktisk hjælp gælder dette månederne September, Oktober og November 2016.

For Madbrugere gælder det afregningsperioderne 10/09 - 09/10, 10/10 - 09/11 og 10/11 - 09/12 2016.

Del indhold